Algemene voorwaarden

Algemeen
De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is maakt met Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk voor de aangeboden diensten.
Het eerste consult bestaat uit een intakegesprek en de eerste behandeling. Door middel van een intakegesprek worden de klachten duidelijk in kaart gebracht.
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

Toepasselijkheid
Op alle behandelingen en facturen zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Acceptatie van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

Derden
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk zal relevante informatie bij de start en het einde van het behandeltraject eventueel terugkoppelen naar de verwijzer of huisarts, tenzij de cliënt hiermee uitdrukkelijk niet akkoord is.
Bij een verwijzing naar een nieuwe behandelaar zal, na akkoord van de cliënt, aan deze behandelaar indien van toepassing relevante informatie en bevindingen worden doorgegeven.

Behandelingsperiode
De behandelingsperiode wordt overlegd met de cliënt. Het aantal behandelingen kan afhankelijk van het resultaat van de behandeling wijzigen. Het aantal behandelingen wordt in principe bepaald door de wens van de cliënt. Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk zal een advies uitbrengen met betrekking tot het aantal behandelingen in relatie tot de klacht van de cliënt.

Niet opdagen op de afspraak
Als bij verhindering de cliënt niet tijdig (maximaal 24 uur voor de afspraak) contact opneemt met Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk en niet verschijnt op de afspraak wordt de beandeling wel in rekening gebracht.
Mocht Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk de geplande afspraak niet kunnen nakomen, dan wordt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden.

Verantwoordelijkheden cliënt
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van hem/ haarzelf.
Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan u doorverwezen worden naar een arts. Ook veranderingen in de gezondheidstoestand tijdens het behandelingstraject dienen te worden gemeld.
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade door informatieverzuim over medicatie, lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, of voor de behandeling belangrijke relevante informatie.

Geheimhouding
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk is verplicht tot geheimhouding van alles dat haar in het kader van de beroepsuitoefening bekend wordt in relatie tot de cliënt. Bovendien mag zij, indien nodig voor advies, overleg plegen met andere therapeuten dan wel met andere beroepsbeoefenaren voor zover deze ook een plicht tot geheimhouding kennen.
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet met derden delen.
Zie ook de privacyverklaring op de site van Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk.

Dossierbeheer, inzagerecht en afschrift van cliëntdossier
Indien sprake is van een contact waarbij de cliënt meer dan eenmaal wordt behandeld, zal Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk van de cliënt een dossier bijhouden. Uitsluitend Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk en de cliënt hebben recht op inzage in dit dossier.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Na deze wettelijk verplichte bewaartermijn wordt deze vernietigd, verwijderd of geanonimiseerd.

Beëindiging behandeling
De cliënt heeft het recht het behandelplan eenzijdig te beëindigen, ook indien hier eventueel naar gevraagd, zonder opgaaf van reden. Als Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk daarentegen de behandeling wil beëindigen, dan zal zij evenwel wel een reden aan de cliënt moeten geven.

Facturering en betaling
De cliënt gaat akkoord met de meeste recente tariefstelling zoals vermeld op de website van Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk. Na ontvangst van de factuur dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

Aansprakelijkheid
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk is via de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren maar geeft geen garantie op haar diensten en kan niet het door deelnemer beoogde resultaat garanderen.

Klachten
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.
Voor meer informatie, kijk op de website van de VBAG, de beroepsvereniging van Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk:
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Instemming met de voorwaarden
Naar deze algemene voorwaarden op de site van Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk wordt de cliënt verwezen bij het maken van de eerste afspraak. De cliënt gaat onverkort akkoord met de voorwaarden op het moment dat de cliënt hierover geen melding maakt voor of bij begin van de afspraak.
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemeen gehanteerde regels en voorschriften, alsmede de wettelijke bepalingen.