Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk verwerkt persoonsgegevens over u in verband met het gebruik maken van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk, en waarbij ik uw privacy zo goed mogelijk probeer te waarborgen.
  Voor- en achternaam
  Adresgegevens
  Geboortedatum
  Geslacht
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Beroep
  Huisarts
  Medicijngebruik
  Polisnummer zorgverzekeraar

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik toestemming van ouders of voogd.

Waarom de gegevens nodig zijn
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
  Telefonisch contact, als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  Het afhandelen van uw betaling c.q. het opstellen van de factuur conform de richtlijnen van de zorgverzekeraar.

Het niet verstrekken van de betreffende gegevens aan Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk zal mijn dienstverlening onmogelijk maken.

Hoe lang ik gegevens bewaar
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Ik hanteer hierbij een bewaartermijn van 20 jaar.

Delen met anderen
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk blijft uiteraard verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek (cookies)
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk maakt geen gebruik van functionele, analytische, of tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar shiatsu_myosotis@live.nl, Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk zal dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, gelieve dan contact op te nemen via shiatsu_myosotis@live.nl

Contactgegevens
Voor overige contact- of praktijkgegevens verwijs ik u naar de contact- of praktijk-pagina op deze website.

 

Myosotis Natuurgeneeskundige praktijk behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring.